แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ธันวาคม 18, 2022

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR)KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มทร.ธัญบุรี

กรอบแนวทางการติดตามประเมิน […]
ธันวาคม 18, 2022

คู่มือแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ธันวาคม 18, 2022

นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2563 – 2580 (ฉบับย่อ)

ธันวาคม 18, 2022

นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2563 – 2580 (ฉบับย่อ)

ธันวาคม 18, 2022

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2563-2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ต.ค.2563 ปีงบปรมาณ 2564

ธันวาคม 18, 2022

นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 – 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธันวาคม 18, 2022

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ)

ธันวาคม 18, 2022

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579

ธันวาคม 18, 2022

ยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) และแผนพัฒนา ระยะที่ 1 (2561- 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับย่อ)