คู่มือแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 – 2570
ธันวาคม 18, 2022
กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR)KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มทร.ธัญบุรี
ธันวาคม 18, 2022