1.กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
2.กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>19.4 MiB267
1.กรอบแนวทางการจัดทำรายงานผลแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561 - 2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ 2562 <<ดาวน์โหลด>>2.5 MiB66

2.รายงานผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>16.5 MiB222
1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>> 15.6 MiB60

3.รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>18.3 MiB212
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>5.7 MiB166
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>17.7 MiB280
1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>9.6 MiB90

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี

NameSizeHits
4.การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 <<ดาวน์โหลด>>3.0 MiB131
3.การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>>3.8 MiB217
2.การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของมทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 <<ดาวน์โหลด>>8.5 MiB119
1.การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของมทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 <<ดาวน์โหลด>>12.2 MiB176