งบประมาณแผ่นดิน

NameSizeHits
02.คู่มืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กำหนดส่ง 31 ตุลาคม พ.ศ.2566) <<ดาวน์โหลด>>21.2 MiB206
01.คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 (งบลงทุน) (กำหนดส่ง 31 ตุลาคม พ.ศ.2566) <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB218

งบประมาณเงินรายได้

NameSizeHits
14.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะพยาบาลศาสตร์ <<ดาวน์โหลด>>2.7 MiB17
13.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะการแพทย์บูรณาการ <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB17
12.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB17
11.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะศิลปศาสตร์ <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB16
10.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะศิลปกรรมศาสตร์ <<ดาวน์โหลด>>2.7 MiB16
09.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะวิศวกรรมศาสตร์ <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB17
08.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB18
07.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะบริหารธุรกิจ <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB17
06.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB18
05.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB17
04.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะเทคโนโลยีการเกษตร <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB16
03.คู่มืองบประมาณเงินรายได้ปี 2568 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB17
02.คู่มือคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2568 (หน่วยงานสนับสนุน) <<ดาวน์โหลด>>2.5 MiB90
01.ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คำเสนอของบประมาณประจำปี 2568 (รายการงบลงทุน) (กำหนดส่ง 31 ตุลาคม พ.ศ.2566) <<ดาวน์โหลด>>56.4 MiB197