รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้งบประมาณประจำปี 2566

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NameSizeHits
6.PowerPoint รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 กันยายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>59.6 MiB161
5.PowerPoint รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>15.9 MiB178
4.PowerPoint รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>4.6 MiB178
3.PowerPoint รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>13.9 MiB189
2.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 61/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>426.5 KiB180
1.คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 203/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT Strategic & Implement Strategy <<ดาวน์โหลด>>590.6 KiB186

2.รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

NameSizeHits
4.PPT สรุปผลการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>436.1 KiB117
3.รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>17.8 MiB141
2.PPT สรุปผลการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>520.3 KiB149
1.รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>17.4 MiB181

3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>4.6 MiB65
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>4.4 MiB88
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>4.8 MiB148
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>31.2 MiB257

4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>37.0 MiB107
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>36.2 MiB146
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>34.7 MiB166
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>34.8 MiB176

5.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>41.5 MiB78
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>33.4 MiB95
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>29.9 MiB161
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>25.9 MiB168