1.พรบ.งบประมาณ และเอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน&เงินรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
4.หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 และหลักเกณฑ์ในการยริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>348.2 KiB182
3.แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <<ดาวน์โหลด>>334.0 KiB215
2.หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB129
1.พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 <<ดาวน์โหลด>>7.6 MiB156

การจัดสรรงบประมาณ คณะ/วิทยาลัย

PPD_RMUTT

NameSizeHits
โรงเรียนอนุบาลราชมงคล งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>89.0 KiB55
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>799.8 KiB57
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>209.0 KiB61
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>325.3 KiB64
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>678.8 KiB63
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>458.5 KiB48
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>458.4 KiB69
คณะศิลปศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>446.0 KiB50
คณะศิลปศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>462.0 KiB81
คณะศิลปกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>372.5 KiB70
คณะศิลปกรรมศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>729.1 KiB52
คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>668.0 KiB78
คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<<ดาวน์โหลด>>920.9 KiB42
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>606.8 KiB69
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB65
คณะบริหารธุรกิจ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>974.6 KiB56
คณะบริหารธุรกิจ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>468.7 KiB68
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>440.2 KiB45
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>691.8 KiB73
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>473.3 KiB68
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>903.1 KiB51
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>680.4 KiB54
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>840.6 KiB68
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>772.7 KiB59
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>771.8 KiB58
การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานสนับสนุน

PPD_RMUTT

NameSizeHits
สถาบันจินซื่อ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>91.9 KiB52
สภาคณาจารย์และข้าราชการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>96.3 KiB59
สำนักบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>449.4 KiB50
สำนักบัณฑิตศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>185.5 KiB54
สำนักสหกิจศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>126.8 KiB48
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>164.2 KiB78
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>461.6 KiB53
สำนักจัดการทรัพย์สิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>455.9 KiB60
สำนักจัดการทรัพย์สิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>88.1 KiB52
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>170.1 KiB75
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>469.0 KiB54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>437.2 KiB53
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>461.7 KiB56
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>471.2 KiB93
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>534.1 KiB119
หน่วยตรวจสอบภายใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>447.1 KiB46
หน่วยตรวจสอบภายใน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>75.4 KiB86
กองกฏหมาย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>96.5 KiB57
กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>187.7 KiB60
กองประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>461.1 KiB71
กองประชาสัมพันธ์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>71.5 KiB42
กองอาคารสถานที่ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>1.4 MiB82
กองอาคารสถานที่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>679.8 KiB77
กองพัฒนานักศึกษา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>677.4 KiB51
กองพัฒนานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>424.5 KiB51
กองนโยบายและแผน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>456.7 KiB56
กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>193.6 KiB54
กองคลัง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>452.5 KiB52
กองคลัง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>228.0 KiB52
กองบริหารงานบุคคล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>465.7 KiB72
กองบริหารงานบุคคล งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>119.3 KiB79
สำนักงานสภามหาวิทายาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>104.1 KiB53
สำนักงานสภามหาวิทายาลัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>460.1 KiB54
กองกลาง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>239.4 KiB94
กองกลาง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>707.4 KiB62

2.แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

NameSizeHits
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>21.4 MiB196

3.แผนการดำเนินโครงการงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <<ดาวน์โหลด>>19.3 MiB262