คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

NameSizeHits
1.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>49.1 MiB285

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

NameSizeHits
02.รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>4.0 MiB184
01.คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <<ดาวน์โหลด>>29.4 MiB260
04.รายงานผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>12.2 MiB176
03.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>12.0 MiB316
06.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ ณ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>26.8 MiB324
05.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>34.6 MiB269
07.คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <<ดาวน์โหลด>>25.8 MiB129

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงานและโครงการ

NameSizeHits
03.ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการแผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <<ดาวน์โหลด>>8.7 MiB170
02.รายงานผลการวิเคราะห์ เรื่อง “การติดตามประเมินผลงบประมาณโครงการ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 <<ดาวน์โหลด>>4.0 MiB195
01.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>4.2 MiB192

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

NameSizeHits
02.รายงานการวิเคราะห์ แนวโน้มประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษา ประจำปี 2566 – 2568 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>4.5 MiB169
01.รายงานการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการเสนอของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกับการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>3.9 MiB160
06.รายงานผลการวิเคราะห์ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการเสนอของบประมาณโครงการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 – 2561 <<ดาวน์โหลด>>4.7 MiB183
05.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <<ดาวน์โหลด>>33.9 MiB249
04.รายงานผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การจัดสรรโครงการเงินรายได้ ประจำปี 2557 – 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>12.7 MiB254
03.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <<ดาวน์โหลด>>25.1 MiB212
09.คู่มือประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <<ดาวน์โหลด>>5.4 MiB272
10.คู่มือคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คณะ - วิทยาลัย) <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB272
08.คู่มือการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง <<ดาวน์โหลด>>155.1 KiB277
07.ขั้นตอนการปฎิบัติงานกองนโยบายและแผน <<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB4301

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

NameSizeHits