1.พรบ.งบประมาณ และเอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน&เงินรายได้ ประจำปี 2565

NameSizeHits
3.แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <<ดาวน์โหลด>>19.0 MiB202
2.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2565 (สงป.301 ม302 และ 302/1) <<ดาวน์โหลด>>13.8 MiB177
1.PPT ภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน รายได้จากการจัดการศึกษาและรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน ประจำปี 2565 <<ดาวน์โหลด>>2.2 MiB191

2.แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มทร.ธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>23.1 MiB245

3.แผนการดำเนินโครงการงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

NameSizeHits
7.เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>45.5 MiB217
6.เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>22.0 MiB241
5. หนังสือแจ้งนโยบายบริหารเงินรายได้ ปี 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB154
4. หนังสือแจ้งนโยบายบริหารเงินแผ่นดิน ปี 2565 <<ดาวน์โหลด>>698.2 KiB151
3. หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB154
2. หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB162
1. พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เล่มที่ 3 (3) ขาวคาดแดง <<ดาวน์โหลด>>7.7 MiB168

การจัดสรรงบประมาณ คณะ/วิทยาลัย

PPD_RMUTT

NameSizeHits
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>795.2 KiB147
คณะการแพทย์บูรณาการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB155
คณะการแพทย์บูรณาการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>848.1 KiB157
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB148
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>467.7 KiB148
คณะศิลปศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.9 MiB149
คณะศิลปศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>855.4 KiB152
คณะศิลปกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB152
คณะศิลปกรรมศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>706.4 KiB146
คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>226.9 KiB146
คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<<ดาวน์โหลด>>1.8 MiB173
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB152
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>857.4 KiB147
คณะบริหารธุรกิจ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>3.0 MiB170
คณะบริหารธุรกิจ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>716.1 KiB165
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.6 MiB149
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>756.7 KiB145
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.8 MiB158
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.4 MiB152
คณะเทคโนโลยีการเกษตร(สำนักงานศูนย์รังสิต) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>254.5 KiB150
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB155
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB151
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>3.4 MiB173
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>911.3 KiB159
การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานสนับสนุน

PPD_RMUTT

NameSizeHits
สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>257.2 KiB163
สภาคณาจารย์และข้าราชการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>279.3 KiB141
สำนักบัณฑิตศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>454.9 KiB149
สำนักบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>290.9 KiB153
สำนักสหกิจศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>288.4 KiB147
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>528.6 KiB158
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>463.7 KiB150
สำนักจัดการทรัพย์สิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>310.1 KiB145
สำนักจัดการทรัพย์สิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>465.8 KiB147
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>714.8 KiB147
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>884.1 KiB158
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>340.4 KiB149
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>706.9 KiB185
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>786.8 KiB172
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>475.6 KiB147
หน่วยตรวจสอบภายใน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>241.7 KiB147
หน่วยตรวจสอบภายใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>462.9 KiB150
กองกฏหมาย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>312.8 KiB159
กองกฏหมาย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>451.4 KiB156
กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>305.7 KiB157
กองประชาสัมพันธ์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>296.4 KiB161
กองประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>454.4 KiB151
กองอาคารสถานที่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.4 MiB151
กองอาคารสถานที่ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>450.1 KiB147
กองพัฒนานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>951.6 KiB149
กองพัฒนานักศึกษา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>773.1 KiB156
กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>460.0 KiB150
กองนโยบายและแผน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>300.6 KiB175
กองคลัง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>304.5 KiB150
กองคลัง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>453.2 KiB149
กองบริหารงานบุคคล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>316.9 KiB145
กองบริหารงานบุคคล งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>465.0 KiB148
สำนักงานสภามหาวิทายาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>291.2 KiB149
สำนักงานสภามหาวิทายาลัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>457.9 KiB150
กองกลาง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>743.8 KiB150
กองกลาง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB166