1.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 <<ดาวน์โหลด>>591.1 KiB207

2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

NameSizeHits
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) <<ดาวน์โหลด>>11.3 MiB716

3.รายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

NameSizeHits
รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) <<ดาวน์โหลด>>42.6 MiB260
รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) <<ดาวน์โหลด>>29.2 MiB316
รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) <<ดาวน์โหลด>>25.2 MiB292
รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) <<ดาวน์โหลด>>21.5 MiB282

4.รายงานการประชุม

NameSizeHits
รายงานการประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2563 <<ดาวน์โหลด>>5.0 MiB277