โครงการ Mega Project

NameSizeHits
13.แบบฟอร์ม โครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2563 (7_5) <<ดาวน์โหลด>>144.5 KiB345
12.แบบฟอร์ม โครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 63-67 (7_4) <<ดาวน์โหลด>>129.5 KiB253
11.อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี <<ดาวน์โหลด>>28.2 KiB397
10.หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจปี พ.ศ.2563 รายการงบลงทุน <<ดาวน์โหลด>>41.2 KiB301
09.สรุปภาพรวมการเสนอขอค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 <<ดาวน์โหลด>>16.9 KiB278
08.แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) <<ดาวน์โหลด>>13.1 KiB266
07.แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 (ก)) <<ดาวน์โหลด>>13.0 KiB242
06.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) <<ดาวน์โหลด>>13.2 KiB253
05.สรุปภาพรวมการเสนอขอครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 <<ดาวน์โหลด>>18.4 KiB281
04.แบบฟอร์มรายละเอียดคำชี้แจงครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ง.4) <<ดาวน์โหลด>>63.5 KiB335
03.แบบฟอร์มรายละเอียดคำชี้แจงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ง.5) <<ดาวน์โหลด>>76.0 KiB263
02.หัวข้อร่าง TOR <<ดาวน์โหลด>>43.9 KiB272
01.แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้าง (TOR) <<ดาวน์โหลด>>49.0 KiB251