โครงการสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2567

NameSizeHits
7.กรอบวงเงินงบประมาณ โครงการสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม BCG <<ดาวน์โหลด>>153.5 KiB78
6.แบบฟอร์ม TOR <<ดาวน์โหลด>>54.0 KiB101
5.หัวข้อร่าง TOR <<ดาวน์โหลด>>43.9 KiB58
4.แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ <<ดาวน์โหลด>>81.5 KiB81
3.สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์ <<ดาวน์โหลด>>22.4 KiB72
2.แบบฟอร์ม ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ <<ดาวน์โหลด>>24.0 KiB178
1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำคัญ ประจำปี 2567 <<ดาวน์โหลด>>38.2 KiB228

แบบฟอร์ม

NameSizeHits
01.แบบฟอร์มการนำเข้าระบบ eMENSCR 2567 <<ดาวน์โหลด>>1.6 MiB171
02.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <<ดาวน์โหลด>>58.0 KiB201
03.แบบฟอร์มการนำเข้าระบบ eMENSCR 2566 <<ดาวน์โหลด>>105.0 KiB91
13.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) <<ดาวน์โหลด>>34.0 KiB476
12.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ) <<ดาวน์โหลด>>34.1 KiB274
11.แบบฟอร์มและคู่มือการทำร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่สอดคล้องตามแผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม <<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB233
10.แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ Mega project ปี 59 - 61 และปี 62 - 66 <<ดาวน์โหลด>>19.7 KiB274
09.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแบบย่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 <<ดาวน์โหลด>>18.5 KiB553
08.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ) <<ดาวน์โหลด>>82.1 KiB407
07.แบบฟอร์มการนำเข้าระบบ eMENSCR 2565 <<ดาวน์โหลด>>115.1 KiB429
06.แบบฟอร์ม7_5 โครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 <<ดาวน์โหลด>>145.5 KiB526
05.แบบฟอร์ม7_4 โครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 63 - 67 <<ดาวน์โหลด>>123.0 KiB640
04.แบบฟอร์มรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <<ดาวน์โหลด>>47.9 KiB211