นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 – 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ)
ธันวาคม 18, 2022
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2563-2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ต.ค.2563 ปีงบปรมาณ 2564
ธันวาคม 18, 2022