งานบุคลากร

NameSizeHits
16.แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรกองนโยบายและแผน <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB376
15.หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>862.2 KiB379
14.หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลูกจ้างประจำ <<ดาวน์โหลด>>898.1 KiB397
13.หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการพลเรือน <<ดาวน์โหลด>>2.3 MiB370
12.หลักเกณฑฺและวิธีการประเมินเพื่อต้อสัญญาจ้าง <<ดาวน์โหลด>>23.1 MiB409
11.สมรรถนะหลัก <<ดาวน์โหลด>>327.2 KiB398
10.หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>8.3 MiB394
09.บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำกลุ่ม1-4 <<ดาวน์โหลด>>3.0 MiB378
08.ระเบียบการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ.25444.0 MiB382
07.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB390
06.คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน <<ดาวน์โหลด>>306.4 KiB389
05.คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย <<ดาวน์โหลด>>673.7 KiB378
04.คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB375
03.คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB406
02.สิทธิการลาของบุคลากร <<ดาวน์โหลด>>537.9 KiB376
01.แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP 2564 - 2567 <<ดาวน์โหลด>>125.8 KiB377