1.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

NameSizeHits
4.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาส 4) <<ดาวน์โหลด>>19.7 MiB160
3.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาส 3) <<ดาวน์โหลด>>16.5 MiB112
2.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาส 2) <<ดาวน์โหลด>>18.8 MiB269
1.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาส 1) <<ดาวน์โหลด>>18.8 MiB339

2.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

NameSizeHits
4.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาส 4) <<ดาวน์โหลด>>13.4 MiB332
3.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาส 3) <<ดาวน์โหลด>>11.4 MiB268
2.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาส 2) <<ดาวน์โหลด>>8.8 MiB278
1.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาส 1) <<ดาวน์โหลด>>3.8 MiB301

3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

NameSizeHits
4. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม 2561 <<ดาวน์โหลด>>7.0 MiB234
3. ผลการเบิกจ่าย GFMIS แบบ Ev57b001 161061 ตุลาคม ปรับรูปแบบ 61 <<ดาวน์โหลด>>17.6 MiB237
2. บันทึก เรื่องการจัดสรร 29 กันยายน 2560 ปี งบประมาณปี 2561 <<ดาวน์โหลด>>782.8 KiB167
1. บันทึก สงป การจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2561 <<ดาวน์โหลด>>3.0 MiB266

4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

NameSizeHits
สรุปผลการดำเนินโครงการปละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <<ดาวน์โหลด>>15.5 MiB291