นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
6.มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2566 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB162
5.มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2565 <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB164
4.แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 <<ดาวน์โหลด>>1.8 MiB166
3.นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับย่อ) <<ดาวน์โหลด>>15.2 MiB181
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 <<ดาวน์โหลด>>29.3 MiB206
1.นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับย่อ ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พศ.2567 <<ดาวน์โหลด>>20.7 MiB219