ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4901
อีเมลล์ nawarat@rmutt.ac.th

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางมันทนีย์ หงษ์ดำเนิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4905
อีเมลล์ montanee_h@rmutt.ac.th

นายอาทิตย์ สุรางคนารักษ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4905
อีเมลล์ artit_s@rmutt.ac.th

นางสาวพุทธิพร เพชรคงแก้ว

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4905
อีเมลล์ puttiporn_p@rmutt.ac.th

ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

นางสาวชลธิชา ศิริลักษณ์

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4904
อีเมลล์ sirilak_t@rmutt.ac.th

นางสาวรัชดาภรณ์ แสงศรี

ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4907
อีเมลล์ ratchadaporn@rmutt.ac.th

นางสาวศิรินภา จันทร์จิระ

ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4907
อีเมลล์ sirinapa_j@rmutt.ac.th

นางสาวปุญญนุช ผลโต

ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4904
อีเมลล์ poonyanuch_p@rmutt.ac.th

นายจตุพร เมืองหมิ้น

ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4907
อีเมลล์ chatuporn_m@rmutt.ac.th

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

นางบุษบา สถิรปัญญา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4902
อีเมลล์ busaba_s@rmutt.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

นางสุกัญญา เห็มภูมิ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4909
อีเมลล์ sukanya_h@rmutt.ac.th

นายศรชัย อินทร์มา

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
พนักงานธุรการ ส.3


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4903
อีเมลล์ sonchai@rmutt.ac.th

นางสาววัชรินทร์ เปาทอง

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4903
อีเมลล์ watcharin_p@rmutt.ac.th

นางสาวอรพินท์ อังกุรวิโรจน์

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4909
อีเมลล์ aurapin_a@rmutt.ac.th

นางสาวธรรญชนก ชื่นด้วง

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4903
อีเมลล์ thanchanok@rmutt.ac.th

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

นางวราภา จังจริง

หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4906
อีเมลล์ warapa_j@rmutt.ac.th

นางสาวอำภาพร เถื่อนวงษ์

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4906
อีเมลล์ ampaporn_t@rmutt.ac.th

นายสุภภักดิ์ รักษ์แก้ว

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-4906
อีเมลล์ supapak_r@rmutt.ac.th