นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี

NameSizeHits
13.กรอบวิสัยทัศน์ การขับเคลื่อน Road Map มทร.ธัญบุรี กับการเป็นที่พึงของสังคม และประเทศชาติ <<ดาวน์โหลด>>3.4 MiB2267
12.แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับย่อ) ปีงบประมาณ 2557 <<ดาวน์โหลด>>14.3 MiB2988
11.แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบปรมาณ 2558 <<ดาวน์โหลด>>6.5 MiB2731
10.แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 <<ดาวน์โหลด>>8.0 MiB2567
09.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2557-2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ต.ค. 57) <<ดาวน์โหลด>>18.1 MiB1230
08.ยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) และแผนพัฒนา ระยะที่ 1 (2561- 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับย่อ) <<ดาวน์โหลด>>7.8 MiB1765
07.ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 <<ดาวน์โหลด>>19.8 MiB2033
06.แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ) <<ดาวน์โหลด>>6.9 MiB1114
05.นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>22.1 MiB1478
04.นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2563-2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ต.ค.2563 ปีงบปรมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>11.3 MiB1233
03.นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2563 - 2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ต.ค. 2564 (ปีงบประมาณ 2565) <<ดาวน์โหลด>>30.5 MiB1582
02.นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับย่อ) <<ดาวน์โหลด>>20.7 MiB1293
01.นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 <<ดาวน์โหลด>>29.3 MiB1780