NameSizeHits
2.กรอบแนวทางการจัดทำรายงานผลแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560 <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB406
1.กรอบแนวทางการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (หน่วยงานสนับสนุน) <<ดาวน์โหลด>>181.5 KiB664
7.แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร <<ดาวน์โหลด>>31.4 KiB427
3.คู่มือแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (คณะ/วิทยาลัย) <<ดาวน์โหลด>>20.2 MiB290
5.คู่มือแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (หน่วยงานสนับสนุน) <<ดาวน์โหลด>>23.3 MiB311
6.แบบฟอร์มใบงาน(WorkShop) หน่วยงานสนับสนุน <<ดาวน์โหลด>>458.5 KiB536
4.แบบฟอร์มใบงาน(WorkShop) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>424.9 KiB390
8.แบบฟอร์มการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและค่าน้ำหนักประจำปี พ.ศ.2561 สำหรับคณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>84.3 KiB376