1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NameSizeHits
6.PowerPoint รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 กันยายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>59.6 MiB159
5.PowerPoint รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>15.9 MiB177
4.PowerPoint รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>4.6 MiB177
3.PowerPoint รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>13.9 MiB187
2.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 61/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>426.5 KiB180
1.คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 203/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT Strategic & Implement Strategy <<ดาวน์โหลด>>590.6 KiB186

2.รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตามแบบ สำนักงบประมาณ)

NameSizeHits
8.แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <<ดาวน์โหลด>>18.8 MiB119
7.PPT_สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>972.5 KiB121
6.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>20.9 MiB129
5.PPT_สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>712.9 KiB122
4.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>17.5 MiB137
3.PPT_สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>436.1 KiB136
2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>33.2 MiB170
1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>17.4 MiB156

3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>37.0 MiB121
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>36.2 MiB102
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>34.7 MiB170
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>34.8 MiB275

4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>41.5 MiB90
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>33.4 MiB155
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>29.9 MiB170
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>25.9 MiB240

5.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>4.6 MiB95
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>4.4 MiB113
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>4.8 MiB169
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>31.2 MiB255

6.รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NameSizeHits
1.รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <<ดาวน์โหลด>>25.2 MiB173

7.รายงานประจำปีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NameSizeHits
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ 2566 <<ดาวน์โหลด>>35.9 MiB1177