1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี

NameSizeHits
1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>56.5 MiB266
2.แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแบบ สงป. <<ดาวน์โหลด>>18.8 MiB185
3.แผนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <<ดาวน์โหลด>>43.2 MiB250

2.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566

งบประมาณแผ่นดิน

PPD_RMUTT


NameSizeHits
4.เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>30.4 MiB245
3.เอกสารงบประมาณ ประจำปี 2566 ฉบับที่ 3 เล่ม 3 (3) <<ดาวน์โหลด>>3.7 MiB187
2.พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (ประกาศ 19 ก.ย. 65) <<ดาวน์โหลด>>754.8 KiB192
1.นโยบายการบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>1.9 MiB198

งบประมาณเงินรายได้

PPD_RMUTT


NameSizeHits
2.เอกสารจัดสรรเงินรายได้ ประจำปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>42.4 MiB144
1.นโยบายการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB224