ระเบียบ

NameSizeHits
07.ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ.2558 <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB165
06.ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2557<<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB161
08.ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระดับปริญญาตรี <<ดาวน์โหลด>>248.1 KiB189
09.ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>267.3 KiB172
11.ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2558 <<ดาวน์โหลด>>1.6 MiB193
05.ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2557 <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB188
04.ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>3.5 MiB204
03.ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2557 <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB199
02.ระเบียบ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>294.7 KiB152
01.ระเบียบ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 <<ดาวน์โหลด>>1.9 MiB167
10.ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการของผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2554 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB209

คำสั่ง

NameSizeHits
01.คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 951-2551 เรื่อง อำนาจการเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการจ่ายเงินยืมและเงินทดลองจ่าย และอำนาจการอนุมัติการก่อหนี้ผูกผันด้วยเงินรายได้ <<ดาวน์โหลด>>3.5 MiB796

ประกาศ

NameSizeHits
03.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษ (Test of English for International Communication_TOEIC (ฉบับที่ 2)) <<ดาวน์โหลด>>793.8 KiB168
02.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลด้านภาษาแก่นักศึกษา (ฉบับที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>780.6 KiB182
01.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลด้านภาษาแก่นักศึกษา <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB197
07.ประกาศ และระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนให้นักศึกษา พ.ศ. 2555 <<ดาวน์โหลด>>4.2 MiB749
04.ประกาศ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในการรับจ้างงานและบริการวิชาการ พ.ศ.2565 <<ดาวน์โหลด>>317.2 KiB176
05.ประกาศและระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2562 <<ดาวน์โหลด>>305.0 KiB185
06.ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการด้านสุขภาพของนักศึกษา พ.ศ.2561 <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB172

หลักเกณฑ์และแนวทาง

NameSizeHits
01.แนวปฎิบัติการขอเงินรายได้ระหว่างปี <<ดาวน์โหลด>>160.0 KiB2243
03.หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ <<ดาวน์โหลด>>124.7 KiB7478
02.แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในการรับจ้างงานและงานบริการวิชาการ <<ดาวน์โหลด>>75.4 KiB166

โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit bank)

NameSizeHits
06.ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาโครงการธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>1.4 MiB234
05.ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 <<ดาวน์โหลด>>1.9 MiB161
04.ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องอัตราการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอื่นๆ ธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB215
03.ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายจ่ายในการดำเนินงานสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารหน่วยกิต หลักสูตร ระดับปริญญาตรี <<ดาวน์โหลด>>928.8 KiB159
02.ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายจ่ายในการดำเนินงานจัดการศึกษาโครงการธนาคารหน่วยกิต หลักสูตร ระดับปริญญาตรี <<ดาวน์โหลด>>2.5 MiB164
01.ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การดำเนินงานโครงการธนาคารหน่วยกิต หลักสูตร ระดับปริญญาตรี <<ดาวน์โหลด>>2.4 MiB235