1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>18.3 MiB218
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>5.7 MiB175
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>17.7 MiB286
1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>9.6 MiB189

2.รายงานการประชุม

NameSizeHits
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>224.1 KiB135
รายงานการประชุม CEO พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) <<ดาวน์โหลด>>586.2 KiB138

3.รายงานประจำปีและสารสนเทศ

NameSizeHits
รายงานประจำปีและสารสนเทศ ฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ.2562 <<ดาวน์โหลด>>14.5 MiB2067

4.สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
สรุปผลการดำเนินโครงการปละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <<ดาวน์โหลด>>14.8 MiB266

5.รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
12.โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>49.5 MiB230
11.โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand4.0 <<ดาวน์โหลด>>48.1 MiB234
10.โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชีพ (Smart Teacher) <<ดาวน์โหลด>> 19.8 MiB367
09.โครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาการ <<ดาวน์โหลด>>25.1 MiB917
08.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <<ดาวน์โหลด>>22.4 MiB1221
07.โครงการ RMUTT English cafe' <<ดาวน์โหลด>>17.7 MiB598
06.โครงการบริการวิชาการ (ประเภทการอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้) <<ดาวน์โหลด>>23.0 MiB350
05.โครงการบริการวิชาการ (ประเภทการแข่งขัน การประกวด) <<ดาวน์โหลด>>11.3 MiB463
04.โครงการบริการวิชาการ (พื้นที่วัดปัญญานันทาราม) <<ดาวน์โหลด>>11.7 MiB323
03.โครงการบริการวิชาการ (พื้นที่บึงกาสาม) <<ดาวน์โหลด>>11.4 MiB262
02.โครงการบริการวิชาการ (พื้นที่บึงบา) <<ดาวน์โหลด>>11.6 MiB306
01.โครงการบริการวิชาการ (ภาพรวม) <<ดาวน์โหลด>>10.7 MiB240