มติคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง

NameSizeHits
7.มติ CEO ครั้งที่ 7 -2563 โอนเงินรายได้เก็บเข้าเงินสะสมคณะ <<ดาวน์โหลด>>905.9 KiB163
6.มติ CEO ครั้งที่ 7-2564 วาระ 4.11 การโอนเปลี่ยนแปลง <<ดาวน์โหลด>>291.4 KiB158
5.มติ CEO ครั้งที่ 3-2564 พิจารณา งปม.ที่ใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ <<ดาวน์โหลด>>2.9 MiB160
4.มติ CEO ครั้งที่ 8-2564 เรื่องจัดสรรเงินรายได้ 65 เข้า 3 กองทุน <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB164
3.มติ CEO ครั้งที่ 13-2564 พิจารณาการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายได้สะสม <<ดาวน์โหลด>>538.9 KiB166
2.มติ CEO ครั้งที่ 8-2565_รายรับจริง <<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB109
1.มติ CEO ครั้งที่ 8-2565_วงเงินงบประมาณรายจ่าย <<ดาวน์โหลด>>2.7 MiB111

มติสภามหาวิทยาลัย

NameSizeHits
4.มติสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 7-2564 (วันที่ 29 กค.64) ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB159
3.มติสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 14-2564 (วันที่ 29 ธ.ค. 64) กรอบวงเงิน งปม.ปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>179.2 KiB159
2.มติสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1-2565 (วันที่ 26 ม.ค. 65) อนุมัติงบประมาณเงินรสายได้สะสม <<ดาวน์โหลด>>185.9 KiB149
1.มติสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 9-2564 (วันที่ 15 ก.ย. 65) อนุมัติเงินรายได้ ปี 2565 <<ดาวน์โหลด>>193.1 KiB147

มติกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

NameSizeHits
2.มติคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 1-2565 (14 ม.ค. 65) วาระที่ 5.1 งบประมาณเงินรายได้สะสม <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB167
1.มติคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 15-2564 (23 พย.65) วาระพิเศษ วาระที่ 3.1กรอบ งบประมาณปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>583.7 KiB224

มติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

NameSizeHits
1.มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คั้งที่ 8-2564 (28 ต.ค.64) วาระที่ 4.1 <<ดาวน์โหลด>>3.7 MiB224