ปีงบประมาณ 2567

NameSizeHits
1.รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>32.1 MiB151

ปีงบประมาณ 2566

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>41.5 MiB90
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>33.4 MiB155
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>29.9 MiB171
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>25.9 MiB240

ปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>35.0 MiB266
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>31.0 MiB243
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>24.5 MiB264
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>25.7 MiB184

ปีงบประมาณ 2564

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>33.8 MiB288
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>28.3 MiB313
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>30.0 MiB336
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>22.8 MiB307

ปีงบประมาณ 2563

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>17.0 MiB341
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>24.9 MiB386
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>13.3 MiB372
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>8.7 MiB345

ปีงบประมาณ 2562

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>43.0 MiB414
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>25.7 MiB304
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>8.2 MiB329
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>7.7 MiB372

ปีงบประมาณ 2561

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>13.4 MiB399
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>11.4 MiB360
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>8.8 MiB381
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>3.8 MiB400

ปีงบประมาณ 2560

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>5.5 MiB360
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>6.0 MiB390
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>4.8 MiB377
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>4.2 MiB370

ปีงบประมาณ 2559

NameSizeHits
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>20.9 MiB305
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>4.8 MiB346
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>22.0 MiB400