1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>19.8 MiB210
3.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>15.8 MiB170
2.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>34.0 MiB266
1.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>8.4 MiB238

2.รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

NameSizeHits
5.PPT สรุปผลการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>471.3 KiB155
4.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>10.1 MiB153
3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>13.8 MiB165
2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>10.8 MiB177
1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>10.0 MiB194

3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>35.8 MiB285
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>36.4 MiB255
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>35.3 MiB306
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>35.4 MiB259

4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>35.0 MiB267
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>31.0 MiB243
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>24.5 MiB264
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>25.7 MiB184

5.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>6.2 MiB203
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>4.8 MiB172
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>4.5 MiB185
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>4.2 MiB232

6.รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NameSizeHits
5.สรุปผลรายงานโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยนวัตกร <<ดาวน์โหลด>>64.9 MiB148
1.สรุปรายงานผลโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร <<ดาวน์โหลด>>59.2 MiB239
4.สรุปผลรายงานโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม (ด้านการให้บริการวิชาการ) <<ดาวน์โหลด>>29.3 MiB230
3.สรุปผลรายงานโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม (ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) <<ดาวน์โหลด>>19.7 MiB220
2.สรุปผลรายงานโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม <<ดาวน์โหลด>>24.5 MiB187

7.2.รายงานประจำปีและสารสนเทศ

NameSizeHits
1.รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>25.2 MiB2370