ศูนย์ COE

NameSizeHits
10.แบบฟอร์มโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำหรับการฝึกปฏิบัติงานจริงและรับงานจากภายนอก <<ดาวน์โหลด>>261.0 KiB404
09.แบบฟอร์มโครงการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับศูนย์ Center of Excellence <<ดาวน์โหลด>>14.9 KiB460
08.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2558 <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB366
07.หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าสินค้า ค่าบริการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB383
06.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2558 <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB717
05.ประกาศ มทร.เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดสินค้า ค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB349
04.ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ <<ดาวน์โหลด>>1.6 MiB472
03.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ (COE) <<ดาวน์โหลด>>135.6 KiB481
02.ประกาศ มทร.เรื่อวิธีการปฏิบัติเกี่ยวการบริหารด้านการรับเงิน จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ <<ดาวน์โหลด>>2.3 MiB513
01.คู่มือการปฏิบัติงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศทางวิชาการ Center of Excellence (COE) <<ดาวน์โหลด>>13.8 MiB557