1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี

NameSizeHits
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 <<ดาวน์โหลด>>18.5 MiB257

2.รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 <<ดาวน์โหลด>>1.8 MiB193
3.รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560 <<ดาวน์โหลด>>10.2 MiB231
2.รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>>7.8 MiB137
1.รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 <<ดาวน์โหลด>>7.6 MiB213

3.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

NameSizeHits
4.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>9.3 MiB243
3.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>4.8 MiB161
2.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>7.9 MiB240
1.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>5.8 MiB144

4.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณ

NameSizeHits
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาส 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 (GFMIS) <<ดาวน์โหลด>>8.2 MiB169
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 <<ดาวน์โหลด>>6.4 MiB154

5.รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

NameSizeHits
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>5.9 MiB173
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>19.7 MiB236

6.รายงานประจำปีและสารสนเทศ

NameSizeHits
รายงานประจำปีและสารสนเทศ ฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>15.8 MiB2414