ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทาง งบประมาณแผ่นดิน

NameSizeHits
16.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค <<ดาวน์โหลด>>41.0 KiB76
13.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน <<ดาวน์โหลด>>873.7 KiB68
12.แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ <<ดาวน์โหลด>>153.9 KiB63
11.หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ <<ดาวน์โหลด>>441.3 KiB63
23.ระเบียบว่าด้วยการบริหารรายจ่ายงบกลางไวรัสโคโลนา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 <<ดาวน์โหลด>>511.2 KiB173
18.หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (ธันวาคม พ.ศ.2565) <<ดาวน์โหลด>>20.7 MiB206
17.หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ธันวาคม พ.ศ.2565) <<ดาวน์โหลด>>10.3 MiB142
19.การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน-ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง <<ดาวน์โหลด>>5.1 MiB197
10.หลักเกณฑ์และวิธีติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ <<ดาวน์โหลด>>296.0 KiB234
09.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB275
08.หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่าย ที่ตั้งไว้สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี <<ดาวน์โหลด>>84.6 KiB180
07.ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี <<ดาวน์โหลด>>87.9 KiB155
06.ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายงบบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 <<ดาวน์โหลด>>97.6 KiB156
05.หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ์ใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 <<ดาวน์โหลด>>1.8 MiB150
04.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 <<ดาวน์โหลด>>6.2 MiB170
02.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2561 <<ดาวน์โหลด>>142.8 KiB151
03.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 <<ดาวน์โหลด>>178.6 KiB148
01.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 เฉพาะด้านงบประมาณ <<ดาวน์โหลด>>89.0 KiB174
21.ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ <<ดาวน์โหลด>>132.4 KiB770
20.ซ้อมความเข้าใจ นิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>642.2 KiB159
14.สำนักงบประมาณ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2547 <<ดาวน์โหลด>>91.6 KiB705
15.กระทรวงการคลัง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี พ.ศ.2556 <<ดาวน์โหลด>>74.3 KiB984
22.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>479.5 KiB245

คำสั่ง

NameSizeHits
01.คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 949-2551 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หัวหน้าหน่วยงานปฎิบัติราชการแทน<<ดาวน์โหลด>>2.1 MiB788

มาตรฐานครุภัณฑ์

NameSizeHits
01.บัญชีราคามตราฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 <<ดาวน์โหลด>>2.6 MiB115
02.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2566) <<ดาวน์โหลด>>3.1 MiB98