1.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 61/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>426.5 KiB176
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 203/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT Strategic & Implement Strategy <<ดาวน์โหลด>>590.6 KiB73

2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>17.0 MiB112
3.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>28.1 MiB133
2.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) <<ดาวน์โหลด>>16.1 MiB147
1.บันทึกข้อความนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) <<ดาวน์โหลด>>621.9 KiB89

3.รายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 <<ดาวน์โหลด>>3.3 MiB128
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 <<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB156
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 <<ดาวน์โหลด>>33.5 MiB208
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 <<ดาวน์โหลด>>31.7 MiB270