1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

NameSizeHits
4.รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง มทร.ธัญบุรี เรื่อง พิจารณารายงานการกำกับผลการดำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>422.6 KiB163
3.บันทึกข้อความรายงานและการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) เสนอต่ออธิการบดี มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>835.8 KiB157
2.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64) คณะในสังกัด มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>9.1 MiB183
1.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>17.0 MiB176

2.รายงานประจำปีและสารสนเทศ

NameSizeHits
รายงานประจำปีและสารสนเทศ ฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ.2564 <<ดาวน์โหลด>>26.5 MiB2348

3.สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 <<ดาวน์โหลด>>3.3 MiB130
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 <<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB159
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 <<ดาวน์โหลด>>33.5 MiB215
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 <<ดาวน์โหลด>>31.7 MiB226

4.รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

NameSizeHits
4.5) สรุปผลรายงานโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยนวัตกร <<ดาวน์โหลด>>23.0 MiB245
4.4) สรุปผลรายงานโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ <<ดาวน์โหลด>>24.6 MiB257
4.3) สรุปผลรายงานโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <<ดาวน์โหลด>>17.7 MiB172
4.2) สรุปผลรายงานโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม <<ดาวน์โหลด>>15.1 MiB173
4.1) สรุปรายงานผลโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร <<ดาวน์โหลด>>47.5 MiB266