กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR)KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มทร.ธัญบุรี

คู่มือแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ธันวาคม 18, 2022
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570
ธันวาคม 19, 2022