นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 21, 2023

สรุปการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กันยายน 19, 2023

นโยบาย และประเด็นที่มุ่งเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี

กันยายน 14, 2023

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สิงหาคม 31, 2023

สาระสำคัญวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

กรกฎาคม 17, 2023

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568

กรกฎาคม 10, 2023

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568

มิถุนายน 30, 2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11