ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

การบริหารจัดการ มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR)

KR 4.1 นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงาน หรือ การบริหารจัดการ (Process Innovativeness)

KR 4.2 ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

KR 4.3 รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาเป็นไปตามแผน

KR 4.4 การร่วมทุนในธุรกิจนวัตกรรมด้วยกลไก Holding Company (แผนพลิกโฉม มทร.ธ)

KR 4.5 ผลการประเมินหรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติเป็นไปตามแผน

แผนปฏิบัติการ

1. แผนการ การปรับกระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อรองรับนโยบาย หรือภารกิจใหม่

2. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Management)

3. แผนพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

4. แผนการทบทวนระเบียบข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเฉพาะเพื่อรองรับความรวดเร็วคล่องตัว และการแสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

5. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับการประเมินหรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

แนวทาง/วิธีการ

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการ

2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสำหรับการให้บริการ

3. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล

4. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management

5. แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

6. บริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้

7. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนขจัดสิ่งสูญเปล่า ลดรายจ่ายองค์กรบริหารจัดการต้นทุน

8. พัฒนาปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ให้ทันสมัยรองรับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

9. ส่งเสริมกระบวนการ การพัฒนามหาวิทยาลัย รองรับการประเมินในระดับสากล