1.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 61/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>426.5 KiB173
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 203/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT Strategic & Implement Strategy <<ดาวน์โหลด>>590.6 KiB175

2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NameSizeHits
2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 2565 ณ ธาราบางคล้า รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา <<ดาวน์โหลด>>26.5 MiB284
1.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>34.0 MiB261

3.นโยบายบริหารงบประมาณและโครงการประจำปี 2565

NameSizeHits
2. หนังสือแจ้งนโยบายบริหารเงินรายได้ ปี 2565 <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB151
1. หนังสือแจ้งนโยบายบริหารเงินแผ่นดิน ปี 2565 <<ดาวน์โหลด>>698.2 KiB149

4.รายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 <<ดาวน์โหลด>>6.2 MiB146
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65 <<ดาวน์โหลด>>4.8 MiB203
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 <<ดาวน์โหลด>>4.5 MiB182
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 <<ดาวน์โหลด>>4.2 MiB203