1.นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570)

NameSizeHits
4.มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2566 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB151
3.มติรายงานประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB156
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับย่อ ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พศ.2567 <<ดาวน์โหลด>>20.7 MiB191
1.นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 <<ดาวน์โหลด>>29.3 MiB174

2.แผนดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ.2567

NameSizeHits
1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>14.9 MiB95
3.แผนการปฏิบัติงานและแผนการช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) ตามแบบ สงป. <<ดาวน์โหลด>>6.8 MiB106
2.แผนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <<ดาวน์โหลด>>23.9 MiB142

3.ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ.2567

3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

NameSizeHits
2.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>4.0 MiB120
1.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66) มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>15.0 MiB116

3.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67) มทร.ธัญบุรี
4.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67) มทร.ธัญบุรี

3.2 รายงานผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

NameSizeHits
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>6.1 MiB121
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>5.1 MiB153

3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 3)
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 4)

3.3 รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

NameSizeHits
2.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1) [งบประมาณปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน] <<ดาวน์โหลด>>6.2 MiB88
1.แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1 : ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) [งบประมาณปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน] <<ดาวน์โหลด>>7.2 MiB83

2.รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2567 (งบพลาง ปี 2566) ไตรมาสที่ 2
3.รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3
4.รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 4

3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งบประมาณแผ่นดิน

NameSizeHits

2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 2)
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 3)
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 4)

งบประมาณเงินรายได้

NameSizeHits
1.รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>32.1 MiB151

2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 2)
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 3)
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 4)