1.รายงานผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>9.8 MiB157
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>5.4 MiB62
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>378.8 KiB112
1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>164.4 KiB119

2.รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>13.8 MiB70
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>16.7 MiB66
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>620.1 KiB157
1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>324.0 KiB137

3.รายงานประจำปีและสารสนเทศ

NameSizeHits
รายงานประจำปีและสารสนเทศ ฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ.256117.3 MiB2254