แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ)

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579
ธันวาคม 18, 2022
นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 – 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธันวาคม 18, 2022