NameSizeHits
6.มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2566 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB162
5.มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2565 <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB164
4.แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 <<ดาวน์โหลด>>1.8 MiB166
3.นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับย่อ) <<ดาวน์โหลด>>15.2 MiB180
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 <<ดาวน์โหลด>>29.3 MiB204
1.นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับย่อ ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พศ.2567 <<ดาวน์โหลด>>20.7 MiB217

ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

ที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก

ปรัชญา (Philosophy) และปรัชญาการศึกษา

นวัตกรรมสร้างชาติ ราชมงคลธัญบุรีสร้างนวัตกรรม


(innovation build nation
Rajamangala Thanyaburi creates innovation
)

 

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย ผลิตนวัตกรและนวัตกรรม
ที่ทรงคุณค่าต่อเศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


(Committed to education and research
produce innovators and innovations invaluable to the economy, society and the environment for sustainable development of the country
)

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ


(Innovative university creating social and national values)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ พัฒนานวัตกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม


(Hands-on university, promoting innovators, creating innovations)

อัตลักษณ์ (Identity)

นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม


(Hands-on individuals, Creators, Certified Innovators)

ค่านิยมองค์กร
(Core Values)

เป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า


(Value innovation Creator)

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

ทำงานอย่างมืออาชีพและมีความสามัคคี


(Professional and teamwork)

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Producing and developing efficient workforces with academic, professional, and creative capabilities and learning throughout their life.)

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
(Launching scientific and sociability research, invention, creativity, and innovation for employment in the industrial sector, society and community or creating commercial value.)

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Providing a wide range of academic services to communities in targeted groups or sectors with the purpose of sustainable development.)

4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(Maintaining the country’s religion, arts and culture and environment conservation.)

5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(Manipulating with governance right, increasing efficiency and productivity through innovation for continuous and sustainable development.)

บัณฑิตที่พึงประสงค์

1.Head

Connect “Vision with Values” เชื่อมต่อวิสัยทัศน์และแนวคิดโดยโฟกัสถึงคุณค่าตาม Visionary Mission และสร้างวิธีคิดแบบเปิด(Open Mindset) นอกจากทำให้ทุกคนมุ่งสู่เป้าหมาย (Destination)ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสู่คุณค่าแล้ว จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเลือกทางเดิน (Diverging Journey) อันเหมาะสมที่สุดกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเส้นทางเดินขององค์กรที่เปิดกว้างในโลกความเป็นจริง

2. Heart

ทำไปด้วยใจสั่งมา “องค์กร มุ่งสร้างคุณค่าภายในที่Love & Respect” หากเพียงกำหนดว่าคนของเราต้องพัฒนาตนเองแต่ถ้าคนอยู่ในองค์กรแล้วไม่มีใจต่องานชีวิตหน้าที่การงานก็ยากที่จะทรงคุณค่า

3. Hand

ลงมือทำ ไม่มีงานใดสำเร็จ โดยไม่ลงมือทำ

4. Hip

การดูแลสุขภาพและบุคลิกให้อยู่ในสัดส่วนที่ฉับไวมีประสิทธิภาพ

5. Heel

การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบและประเมินผลงานที่ทำอย่างจริงจัง ระมัดระวัง (Due Care : Check/Inspect/Verify)