1.ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี

NameSizeHits
ยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) และแผนพัฒนา ระยะที่ 1 (2561- 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับย่อ) <<ดาวน์โหลด>>7.8 MiB524

2.แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

NameSizeHits
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <<ดาวน์โหลด>>17.7 MiB205

3.แผนปฏิบัติราชการประจำปี

NameSizeHits
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 <<ดาวน์โหลด>>17.9 MiB246

4.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่437/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB204
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่10/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>220.5 KiB117
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB144

5.กรอบแนวทางการจัดทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

NameSizeHits
กรอบแนวทางการจัดทำรายงานผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>7.7 MiB204
กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>5.5 MiB173

6.แบบฟอร์มรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

NameSizeHits
แบบฟอร์มรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ/รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 2561 <<ดาวน์โหลด>>59.7 KiB144

7.โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย (รายไตรมาส)

NameSizeHits
โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย (รายไตรมาส) ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>>571.8 KiB132
โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย (รายไตรมาส) ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>>390.5 KiB136

8.ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี

NameSizeHits
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2/2561 วันพุทธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>>166.7 KiB157
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 <<ดาวน์โหลด>>149.3 KiB155
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>>56.8 KiB171

9.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี

NameSizeHits
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>>5.9 MiB916
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 9 เมษายน 2561 <<ดาวน์โหลด>>71.4 KiB184
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ พิเศษ/2561 วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB248

10.รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

NameSizeHits
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>>13.7 MiB227
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>>9.9 MiB175

11.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

NameSizeHits
สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>>6.7 MiB252
สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>>6.4 MiB180

12.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการ

NameSizeHits
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 (GFMIS) <<ดาวน์โหลด>>6.9 MiB169
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 (GFMIS) <<ดาวน์โหลด>>8.3 MiB205
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>>7.8 MiB153
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>>8.0 MiB167

13.รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการ

NameSizeHits
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>18.8 MiB154
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>8.8 MiB144