1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

NameSizeHits
เอกสารนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>6.9 MiB216
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะ_วิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) <<ดาวน์โหลด>>31.0 MiB170
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มทร.ธัญบุรี (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) KR <<ดาวน์โหลด>>5.5 MiB197

2.รายงานการประชุม

NameSizeHits
สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>2.7 MiB189
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2563 <<ดาวน์โหลด>>4.6 MiB177

3.รายงานประจำปีและสารสนเทศ

NameSizeHits
รายงานประจำปีและสารสนเทศ ฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>22.2 MiB1445

4.สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

NameSizeHits
สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>23.0 MiB270

5.รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

NameSizeHits
4.โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มทร.ธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา) <<ดาวน์โหลด>>23.2 MiB272
3.สรุปโครงการบริการวิชาการ งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>28.4 MiB329
2.สรุปโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>20.2 MiB2479
1.สรุปโครงการพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher) งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>17.7 MiB210