ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

NameSizeHits
01.กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 <<ดาวน์โหลด>>11.6 MiB97
17.พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) <<ดาวน์โหลด>>908.3 KiB1217
16.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 <<ดาวน์โหลด>>147.8 KiB1272
15.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 <<ดาวน์โหลด>>68.9 KiB1608
14.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 <<ดาวน์โหลด>>44.4 KiB2064
13.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 <<ดาวน์โหลด>>225.7 KiB2181
12.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 <<ดาวน์โหลด>>284.7 KiB806
11.มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB894
10.แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พศ 2561 - 2580 <<ดาวน์โหลด>>43.9 MiB242
09.แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 <<ดาวน์โหลด>>39.6 MiB259
08.แผ่นพับแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 <<ดาวน์โหลด>>13.4 MiB216
07.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 <<ดาวน์โหลด>>5.3 MiB182
06.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (PowerPoint) <<ดาวน์โหลด>>9.1 MiB175
05.13 หมุดหมาย เพื่อผลิกโฉมประเทศ312.1 KiB191
04.รายงานการศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว <<ดาวน์โหลด>>3.1 MiB246
03.การศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน <<ดาวน์โหลด>>13.3 MiB245
02.การศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (รายจังหวัด) <<ดาวน์โหลด>>32.7 MiB330