การดำเนินงานตามภารกิจ

เป็นส่วนของข้อมูล ผลการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผนซึ่งแบ่งปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้