เอกสาร และคู่มือ

NameSizeHits
12.วิเคราะห์ การติดตามประเมินผลงบประมาณโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 <<ดาวน์โหลด>>4.1 MiB179
11.แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.63) <<ดาวน์โหลด>>4.1 MiB325
10.รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <<ดาวน์โหลด>>40.4 MiB323
09.ปฏิทินรายงานผลระบบบริหารจัดการโครงการ ปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>62.9 KiB214
08.แนวทางการจัดทำข้อเสนอในลักษณะ Value chain <<ดาวน์โหลด>>435.2 KiB1017
07.กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ <<ดาวน์โหลด>>442.0 KiB190
06.คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลโครงการ <<ดาวน์โหลด>>16.3 MiB555
05.การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ_แผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>9.2 MiB169
04.คู่มือระบบ eMENSCR <<ดาวน์โหลด>>2.1 MiB755
03.คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ <<ดาวน์โหลด>>3.8 MiB268
02.หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 <<ดาวน์โหลด>>100.3 KiB183
01.ปฏิทินรายงานผลระบบบริหารจัดการโครงการ ปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>97.5 KiB204