คลังข้อมูลสารสนเทศ

เป็นส่วนของข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ซึ่งแบ่งเป็น 9 ส่วน ดังต่อไปนี้