1.แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
3.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <<ดาวน์โหลด>>17.3 MiB259
2.แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561 - 2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ) <<ดาวน์โหลด>>6.9 MiB244
1.ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 <<ดาวน์โหลด>>19.8 MiB296

2.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลยุทศาสตร์

NameSizeHits
5.คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 4559/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 <<ดาวน์โหลด>>660.9 KiB219
4.คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 437/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB133
3.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 21/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB132
2.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 10/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 <<ดาวน์โหลด>>220.5 KiB94
1.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB120