ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

บัณฑิตเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR)

KR 1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

KR 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน

KR 1.3 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur)

แผนปฏิบัติการ

1. แผนพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดงาน

2. แผนพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3. แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

4. แผนพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

5. แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

6. แผนส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เผื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย

7. แผนการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม

8. แผนพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (credit bank) เพื่อเอื้อต่อเรียนรู้และการเรียนข้ามสถาบัน

แนวทาง/วิธีการ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ

2. พัฒนา และยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ ๆ

4. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน

5. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามบัณฑิตที่พึงประสงค์

6. สร้างระบบนิเวศเพื่อการศึกษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาและยกระดับสมรรถนะอาจารย์

8. จัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังสมรรถนะสูง

9. พัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

10. พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการ

11. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

12. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะสอดคล้องกับพลวัตทางสังคม

13. Up-skills/Re-skills/New-skills

14. ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มสังคมผู้สูงวัย