ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1.งานสารบรรณ 
2.งานบุคลากร
3.
งานการเงิน 
- ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณและควบคุมการเบิกจ่ายเงินภารกิจกอง/เงินแผ่นดินและเงินรายได้ 
- จัดทำเรื่องขออนุมัติและเคลียร์เงินการประชุมของทุกฝ่ายงาน   - เบิกจ่ายเงินตำแหน่งผู้อำนวยการ/ค่าโทรศัพท์/ค่าเดินทางไปราชการ 
- การเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ   - ยืมเงินและล้างเงินยืมในโครงการ   - จัดทำรายงานทางการเงิน 

4.งานพัสดุ 
- จัดซื้อจัดจ้างซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานทั้งหมด   - ควบคุม/รายงานครุภัณฑ์ของหน่วยงาน    - ควบคุมวัสดุในกอง   - ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศน์
- จัดทำรายงานด้านพัสดุประจำปี

5.พัฒนาข้อมูลสารสนเทศของกองนโยบายและแผน ในด้าน บุคลากร งบประมาณ โครงการ พัสดุ

6.จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองนโยบายและแผนและรายงานผลแผน

7.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน

8.งานเลขาผู้อำนวยการ

9.งานการประชุม

10.งานสวัสดิการ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกอง

11.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี 

2.จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะกลาง  5 ปี   

3.จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี   

4.จัดทำแผนนักศึกษาระยะ 5 ปี 

5.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

6.กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ 

7.การถ่ายทอดแผน นำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

8.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

9.ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี   

10.ติดตามการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์หรือผลกระทบจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

11.ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

12.รายงานผลการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี ต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

13.รายงานผลการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ของสภามหาวิทยาลัย 

14.รายงานผลการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ของสภามหาวิทยาลัย 

15.จัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้อยู่ในรูปข้อมูลสารสนเทศ 

16.รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 

17.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

งานริเริ่มโครงการใหม่ 

1.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ประสานงาน โครงการ/กิจกรรม Mega Project  โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  รองรับยุทธศาสตร์ชาติ, โครงการสำคัญ, โครงการ Big Rock Project 

2.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี 

3.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม /ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 

4.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 

5.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม เฉพาะกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   

6.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำโครงการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 

7.จัดทำหรือประสานงานโครงการ/กิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

8.ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ ประสานงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้การดำเนินโครงการของกลุ่ม 9 มทร. 

9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานติดตามผลการดำเนินโครงการ 

1.ติดตามประเมินโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการของ 9 มทร. โครงการเฉพาะกิจ และโครงการที่สำคัญอื่น ๆ 

2.ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ทั้งที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

     - จัดทำเอกสารภาพรวม ผลการดำเนินงานโครงการ และตัวชี้วัดของโครงการ ในงบประมาณประจำปีและงบประมาณเงินรายได้ ตามกลุ่มโครงการ สรุปปัญหา อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไป  ตามเป้าหมาย วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

     - ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการ 

     - จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 

3.บันทึกข้อมูลโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCER 

4.ดูแลการใช้งานของระบบบริหารโครงการ Project Management (PM) ให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การจัดทำรายงาน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

งานจัดทำงบประมาณแผ่นดิน 

1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 

2.จัดทำและทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  ผลผลิต  กิจกรรม ตลอดจนความเชื่อมโยงของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี 

3.จัดทำร่างนโยบายงบประมาณ  หลักเกณฑ์  แนวทาง แบบฟอร์ม และคู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย 

4.ดำเนินการวิเคราะห์คำเสนอของบประมาณประจำปีจากหน่วยงาน จัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งจัดทำงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง 3-5 ปี 

5.จัดทำกรอบงบประมาณประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ก่อนส่งคำขอไปยังสำนักงบประมาณ 

6บันทึกข้อมูลคำของบประมาณ ในระบบ e-budgeting   

7.วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด 

8.จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเสนอต่อ สำนักงบประมาณ  สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสภามหาวิทยาลัย 

9.จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด และใช้เป็นแผนในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ในระบบ EV-MIS ของสำนักงบประมาณ 

10.จัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 

11.จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี เพื่อนำเข้าระบบ ERP 

12.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 

1.ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 

2.จัดทำร่าง นโยบายงบประมาณ  หลักเกณฑ์  แนวทาง แบบฟอร์ม และคู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย 

3.จัดทำคู่มือ แบบฟอร์ม และตรวจสอบประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 

4.ดำเนินการวิเคราะห์คำเสนอของบประมาณเงินรายได้จากหน่วยงาน จัดทำเอกสารงบประมาณเงินรายได้ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณกรรมการพิจารณาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   

5.จัดทำงบประมาณเงินรายได้ และข้อมูลประกอบคำชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย 

6.จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อนำเข้าระบบ ERP 

7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานบริหารงบประมาณระหว่างปี 

1.ตรวจสอบ วิเคราะห์  และเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีหน่วยงานขอใช้งบประมาณส่วนกลาง  หรือหน่วยงานขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 

2.พัฒนาระบบควบคุมการใช้เงินส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

3.รายงานการขอโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เสนอต่อ คณะกรรมการการเงิน และสภามหาวิทยาลัย 

4.ติดตาม ประมวลผล การเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด 

5.บันทึกผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ในระบบของ สป.อว. และ สำนักงบประมาณ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 

     - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ในระบบของ สป.อว. ทุกเดือน 

     - รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดินในระบบสำนักงบประมาณ ระบบ BB EvMIs ทุกเดือน 

     - สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายและตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณ ทุกไตรมาส 

6.การประเมินผลกระทบทางการเงิน เมื่อมีการปรับแผนการดำเนินงาน ประมาณการแผนการเงินเพื่อการดำเนินงานในระยะยาว (Financial Forecasting) ศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบหรือวิธีการเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ และวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์หรือฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

7.รายงานรายได้จริง เทียบกับประมาณการรายได้ที่ได้รับจากการจัดการศึกษา 

8.การวิเคราะห์เงินรายได้ งบประกันความเสี่ยง เพื่อคืนให้กับหน่วยงาน 

9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

งานข้อมูลสารสนเทศ 

1.บริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกองนโยบายและแผน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2.จัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย และ Good University Report 

3.จัดทำรายงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ และจัดทำงานวิจัยสถาบันในมิติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต   

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม ตามนิยามของ มทร.ธัญบุรี

5.ดำเนินการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น  ด้านงบประมาณ  ด้านนักศึกษา  ด้านการบริหาร  ด้านบุคลากร  ด้านหลักสูตร  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  เป็นต้น 

6.จัดทำฐานข้อมูลงบลงทุน ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง และโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 

7.ออกแบบและจัดทำกราฟิก งานนำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามระบบ ITA  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน 

9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานติดตามประเมินผล 

1.จัดทำแผนการดำเนินโครงการและแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง 

2.นำเข้างบประมาณที่จัดสรร  โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในระบบ ERP 

3.ติดตาม ประมวลผล การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ สรุปรายหน่วยงานและภาพรวม มทร.ธัญบุรี จากระบบ ERP 

4.ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน  และบริหารจัดการเงินเหลือจ่ายโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ   

5.วิเคราะห์  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและงบประมาณเงินรายได้  สรุปปัญหา อุปสรรค ที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

6.การจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ 

7.การจัดทำค่าใช้จ่ายต่อผลผลิตโดยคิดจากรายละเอียดค่าใช้จ่ายจริงต่อหัวนักศึกษาแต่ละสาขา 

8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย