1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี

NameSizeHits
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>43.6 MiB181
นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2563 - 2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่1/ต.ค.2563 ปีงบประมาณ 2564 <<ดาวน์โหลด>>11.3 MiB257

2.แผนการดำเนินโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

NameSizeHits
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ธัญบุรี) <<ดาวน์โหลด>>21.4 MiB272