ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

ธันวาคม 15, 2022

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กำหนดส่ง 15 พ.ย. 64)

ธันวาคม 15, 2022

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะ/วิทยาลัย

ธันวาคม 15, 2022

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานสนับสนุน

ธันวาคม 15, 2022

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 พ.ศ.2563