งบประมาณแผ่นดิน ไปพลางก่อน

NameSizeHits
5.ใบจัดสรรงวด งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ไปพลางก่อน <<ดาวน์โหลด>>3.4 MiB94
4.เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ไปพลางก่อน <<ดาวน์โหลด>>24.8 MiB130
3.หลักเกณฑ์ งบประมาณรายจ่าย ปี 66 ไปพลางก่อน <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB71
2.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ไปพลางก่อน <<ดาวน์โหลด>>8.0 MiB86
1.หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ไปพลางก่อน <<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB112

งบประมาณแผ่นดิน

NameSizeHits
4.เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>30.4 MiB245
3.เอกสารงบประมาณ ประจำปี 2566 ฉบับที่ 3 เล่ม 3 (3) <<ดาวน์โหลด>>3.7 MiB187
2.พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (ประกาศ 19 ก.ย. 65) <<ดาวน์โหลด>>754.8 KiB192
1.นโยบายการบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>1.9 MiB198

งบประมาณเงินรายได้

NameSizeHits
2.เอกสารจัดสรรเงินรายได้ ประจำปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>42.4 MiB144
1.นโยบายการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB224

เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

NameSizeHits
5.แผนปฏิรูป-ฉบับปรับปรุง-ประกาศราชกิจจาฯ <<ดาวน์โหลด>>7.2 MiB220
4.นโยบายการจัดทำ งปม.ปี 2566 (นายกรัฐมนตรี) <<ดาวน์โหลด>>14.9 MiB137
3.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์จัดสรร ประจำปี 2566 <<ดาวน์โหลด>>634.8 KiB163
2.ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 อว. <<ดาวน์โหลด>>50.9 KiB242
1.โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ <<ดาวน์โหลด>>209.1 KiB320